Skapa ett nytt konto

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Logininformation

Jag beställer som:

i

Leveransuppgifter

Kontaktuppgifter

Leveransuppgifter

SIS Riktlinjer för personuppgiftsbehandling

För att logga in på sis.se måste du bekräfta att du tagit del av SIS riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

13 jan 2021, Version 1.4

Riktlinjer för SIS personuppgiftsbehandling

Svenska institutet för standarder (”SIS”) värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller dessa riktlinjer för att informera dig om bl.a. SIS:s personuppgiftsbehandling vid kunders köp av SIS:s produkter och tjänster, vid SIS köp av leverantörernas produkter och tjänster, vid deltagande i SIS:s seminarier och utbildningar, vid deltagande som representant respektive ordförande i en TK/arbetsgrupp, vid medlemskap i SIS:s förening, vid registrering på sis.se för att nyttja SIS:s tjänster och funktioner på hemsidan, vid SIS:s direktmarknadsföring till personer och företag, vid skickande av e‐post till SIS samt vid besök i SIS:s lokaler (gemensamt benämnt ”Tjänst”, ”Tjänster”, ”Tjänsterna”). Observera att dessa riktlinjer gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller någon annan enhet för att få åtkomst till SIS Tjänster.

1. Vem samlar in dina Personuppgifter?

1.1 Svenska Institutet för Standarder (”SIS”), organisationsnummer: 802410‐0151, Box 45443, SE‐ 104 31 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa riktlinjer. SIS behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.

1.2 Dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling gäller för all SIS:s behandling av dina personuppgifter.

2. Vad är personuppgifter?

2.1 De personuppgifter som omfattas av dessa riktlinjer är de uppgifter som du uppger till SIS i samband med tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna såsom t.ex. ditt namn, e‐ postadress, adress, telefonnummer, din arbetsgivare, IP‐nummer på din tekniska mottagarutrustning, bild på dig, ljudupptagningar av dig, din betalningsinformation, ditt kundnummer, ditt beställningsnummer samt eventuellt ytterligare information som du förser SIS med i anslutning till användandet av Tjänsterna som kan kopplas till dig som en fysisk person (gemensamt benämnt ”Personuppgifter”, ”Personuppgifterna”).

2.2 Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med dig.

3. Vilken typ av personuppgifter samlar SIS in, behandlar och använder och till vilket ändamål?

3.1 SIS samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande Personuppgifter i strukturerat material (ex. i databaser, ärendehanteringssystem) och i ostrukturerat material (ex. på webbsidor, i e‐mail, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk form och i pappersform för nedan beskrivna situationer och för följande ändamål:

3.1.1 Vid köp av SIS produkter och tjänster kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av följande Kunders Personuppgifter: namn, telefonnummer, personnummer, e‐postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, beställningsnummer, bokningsnummer, referens, kundnummer, organisationsnummer, IP‐nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som Kund och tillhandahålla en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings‐, och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för kundservice, säkerhets, sekretess‐ och administrationsfrågor, kvalitetsarbete, affärsutveckling (för att bestämma hur vi internt ska analysera, utvärdera, vidareutveckla, och prioritera bland våra produkter och tjänster) verifikation för din beställning av tjänsterna och produkterna, för bl.a. kund‐ och marknadsanalyser (för att kartlägga och analysera vilka våra kunder är, hur marknaden för våra tjänster ser ut och för att vi ska kunna skicka erbjudanden till specifika kundgrupper) samt för statistiska ändamål (för att få bättre kunskap om hur Kunderna utnyttjar SIS tjänster och produkter).

3.1.2 Vid SIS köp av leverantörers produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av Leverantörens Personuppgifter: namn, e‐postadress, telefonnummer, titel, företagsnamnet, adress, org. nr, kontonummer, faktureringsinformation (ex. kreditkortsnummer) och IP‐nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som SIS ingått med dig, för att fullgöra SIS skyldighet enligt lag eller annan författning, för betalning och bokföringsändamål, för kvalitetsarbete, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för säkerhets, sekretess‐ och för administrationsfrågor.

3.1.3 Vid medlemskap hos SIS förening sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av medlemmens följande personuppgifter: namn, e‐postadress, telefonnummer, ditt företagsnamn och avdelning, adress, postnummer, ort, organisationsnummer, fakturaadress, IP‐nummer, kundnummer och beställningsnummer med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla en tjänst som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings‐, betalnings‐ och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, för medlemsanalyser, för medlemsservice, för säkerhets, sekretess‐ och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. Under SIS events och möten kan du komma att bli fotograferad och videofilmad. SIS kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om Dig på SIS:s intranät, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings‐ och informationsmaterial.

3.1.4 Vid deltagande på SIS:s seminarier och utbildningar sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av deltagarens följande personuppgifter: namn, e‐postadress, telefonnummer, ditt företagsnamn, adress, postnummer, ort, organisationsnummer, bild på dig, ljudupptagning, information om eventuell specialkost och fakturaadress med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla en tjänst som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings‐, betalnings‐ och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, kundservice, för säkerhets‐, sekretess‐ och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. Under SIS events och möten kan du komma att bli fotograferad och videofilmad. SIS kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om Dig på SIS:s intranät, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings‐ och informationsmaterial.

3.1.5 Registrering på sis.se för att kunna nyttja SIS:s tjänster och funktioner på sis.se sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av undens följande personuppgifter: namn, Ditt företags namn, titel, e‐post, telefonnummer, adress, postnummer, ort, IP‐nummer med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla den tjänsten eller du begär eller funktionen du vill nyttja, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturering, och bokföringsändamål, marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess‐ och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål.

3.1.6 Inför SIS:s direktmarknadsföring till företag har SIS insamlat, lagrat och bearbetat följande personuppgifter hos företaget: Kontaktpersonens namn, adress, postnummer, ort, e‐post, IP nummer för marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål.

3.1.7 Vid deltagande som representant i en teknisk kommittee eller arbetsgrupp sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av representantens följande personuppgifter: namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, e‐mail, företagets namn, organisationsnummer, fakturaadress, bild och ljudupptagning av dig på grund av din roll som deltagare/representant i en Teknisk kommitté eller arbetsgrupp för administrativa ändamål, för att fullgöra SIS:s skyldighet enligt lag eller annan författning, för marknadsförings‐ utbildnings – och informationsändamål, för säkerhets‐ och sekretessfrågor, för remisshantering, för kvalitets‐ och analysändamål. Under SIS events och möten kan du komma att bli fotograferad och videofilmad. SIS kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om dig på SIS:s intranät, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings‐ och informationsmaterial.

3.1.8 Vid deltagande som ordförande i en teknisk kommitté eller arbetsgrupp sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av ordförandes följande personuppgifter: namn, adress, personnummer, e‐postadress, telefonnummer, företagets namn, en bild på dig, ljudupptagning av dig och din CV. Under SIS events och möten kan du komma att bli fotograferad och videofilmad. SIS kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om dig på SIS:s intranät, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings‐ och informationsmaterial. SIS samlar in, registrerar, behandlar och lagrar dina personuppgifter på grund av din roll som ordförande i en Teknisk kommitté eller arbetsgrupp, för administrativa ändamål, för att fullgöra SIS:s skyldighet enligt lag eller annan författning, för marknadsförings‐, utbildnings – och informationsändamål, för remisshantering, för säkerhets‐ och sekretessfrågor, för kvalitets‐ och analysändamål.

3.1.9 Vid sändning av e‐post till SIS sker insamling, lagring och bearbetning av avsändarens respektive eventuellt tredje mans (som ev. omnämns i e‐post från avsändaren) personuppgifter: De personuppgifter och ändamål som nämns i respektive kategori ovan (se 3.1.1‐3.1.9) beroende på vad e‐posten handlar om.

3.1.10 Vid besök i SIS lokaler sker insamling, lagring och bearbetning av besökarens följande personuppgifter: Ditt namn, din arbetsgivare, ev. bild, ljudupptagning på dig (vid besök på SIS seminarier och utbildningar) och besöksnummer med ändamålet att registrera dig och anmäla dig till den person som du ska besöka hos SIS, för administrationsändamål, för marknadsföringsandamål och för säkerhetsändamål.

3.2 Information om din användning av Tjänsterna

Förutom informationen som du tillhandahåller till SIS kan vi även samla in information om din användning av våra Tjänster på din enhet på andra sätt. Vi kan t.ex. samla in

  • Logginformation

T.ex. data för statistikändamål genom tjänsten Google Analytics såsom ex. när och hur länge du använder Tjänsten, söktermer som du anger via Tjänsterna, och all information som finns lagrad i cookies som vi har placerat på din enhet med ändamålet att underlätta funktionaliteten på webbsidorna.

  • Platsinformation

Vid användandet av tjänsten Google Analytics hämtas IP adressens region och land in för statistikändamål.

  • Annan information

Annan information om din användning av Tjänsten, såsom de program du använder, de webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en Tjänst med ändamålet att utveckla våra Tjänster och för att bestämma hur vi internt ska vidareutveckla och prioritera bland våra Tjänster.

3.3 Information från tredjepartskällor

SIS kan ta emot information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och bestämmelser) vilket vi kan kombinera med annan information som vi tar emot från eller om dig. SIS kan även ta emot information om dig från sociala nätverkstjänster från tredje part när du väljer att ansluta dig till sådana tjänster.

4. Hur länge sparar SIS dina personuppgifter?

SIS kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Integritetskyddmyndigheten riktlinjer och praxis avseende lagring‐ och gallring av personuppgifter eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen under en längre tid enligt gällande personuppgiftsregelverk.

5. Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?

5.1 Den stora merparten av SIS:s servrar finns inom vårt nätverk och står i datahallar hos en leverantör till oss. SIS har även en del av sina servrar i molnet genom en molntjänst från tredje part. Genom att du använder Tjänsterna specificerade i punkterna 3.1.1 ‐ 3.1.9 kan dina personuppgifter komma att samlas in, behandlas, lagras och överföras till SIS:s samarbetspartners, tredje parter, leverantörer (ex. personuppgiftsbiträden och dess underbiträden som behandlar personuppgifter för SIS räkning), banker, försäkringskassan, myndigheter och organisationer (inkl. standardiseringsorganisationer; NSB:s inom CEN och ISO samt till ISO och CEN) både inom och utanför EU, inklusive USA, för de ändamål som uppges i punkterna 3.1.1 – 3.1.9 ovan. SIS kan även vidarebefordra dina personuppgifter till andra parter för att följa lagen eller rätta oss efter obligatoriska rättsliga processer (såsom ex. beslut om husrannsakan eller andra domstolsbeslut), för att verifiera eller upprätthålla de riktlinjer och policys som styr våra Tjänster samt för att skydda SIS:s och/eller våra affärspartners och/eller kunders rättigheter, äganderätt och säkerheter. SIS kan även dela information om dig med tredje parter när du godkänner eller begär att sådan information delas. SIS säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå enligt gällande personuppgiftslagstiftning uppfylls vid en sådan överföring av personuppgifterna till en annan organisation och/eller till ett annat land. I den mån SIS överför personuppgifter till ett land utanför EU som enligt EU‐kommissionen inte uppnår adekvat skyddsnivå kommer SIS att tillse att överföringen är föremål för tillämpliga modellklausuler eller standardbestämmelser för säkerhetshantering som antagits av EU‐kommissionen, Integritetskyddsmyndigheten eller annan lämplig myndighet. Desamma gäller i tillämpliga fall överföring till eventuella personuppgiftsbiträden, som på uppdrag av SIS hanterar personuppgifter för de syften som framgår av dessa villkor

SIS säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå enligt gällande personuppgiftslagstiftning uppfylls vid en sådan överföring av personuppgifterna till en annan organisation och/eller till ett annat land. I den mån SIS överför personuppgifter till ett land utanför EU som enligt EU-kommissionen inte uppnår adekvat skyddsnivå kommer SIS att tillse att överföringen är föremål för tillämpliga modellklausuler eller standardbestämmelser för säkerhetshantering som antagits av EU-kommissionen, Datainspektionen eller annan lämplig myndighet. Detsamma gäller i tillämpliga fall vid överföring till eventuella personuppgiftsbiträden, som på uppdrag av SIS hanterar personuppgifter för de syften som framgår av dessa villkor.

5.2 SIS har vidare rätt att lämna ut dina personuppgifter innan ett avtal slutits till kreditupplysningsföretag för att verifiera din kreditvärdighet.

5.3 Överföring av information kan t.ex. komma att ske genom internetbaserad teknik. Anonymiserade och aggregerade data (t.ex. köpstatistik) kan tillhandahållas tredje part

5.4 SIS kan genom direktreklam komma att använda information om dig som vi samlar in för att ge dig information om kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster. Sådan information kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi endast kan skicka direktreklam till dig via e‐post eller textmeddelande efter att du har givit ditt aktiva samtycke till detta eller i vissa fall baserat på den befintliga avtalsrelationen. Ditt skriftliga samtycke erhålls normalt i samband med att du använder våra tjänster genom att kryssa för en ruta, men vi kan också erhålla ditt samtycke i andra situationer. När du får direktreklam från oss via e‐post kommer du alltid att ges möjlighet att säga nej till fortsatt sådan reklam. Dessutom kan du när som helt informera oss via e‐post till kundservice@sis.se att du inte längre vill få direktreklam från oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att få direktreklam kommer vi dock inte att ta bort all din information från våra databaser om du inte specifikt begär att vi ska göra det.

6. Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, ex. www.sis.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session‐cookies) eller som en liten textfil (permanenta cookies). SIS använder båda typer av dessa cookies. Permanenta cookies används vid vissa tillfällen där SIS valt att föra statistik på vissa produkter. Session‐cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din kundvagn när du surfar runt hos oss på vår hemsida. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare. SIS använder även cookies som är nödvändiga för andra funktioner på vår hemsida. Det rör sig exempelvis om funktioner som gör det möjligt för dig att interagera med oss på SIS (via till exempel formulär eller chatt) eller att kunna presentera anpassat innehåll på utvalda delar av webbsidor som vi tror kan vara intressant för besökaren. I syfte att förbättra SIS digitala närvaro använder vi också cookies som samlar information om besökarnas rörelsemönster på sis.se, dvs hur hemsidan används. Det rör sig bland annat om vilka sidor på vår hemsida som besöks, när, hur frekvent och liknande. Viss cookie-information om besökarnas användning av webbsidan kan också komma att tolkas av SIS och sparas i syfte att använda/förbättra besökarens upplevelse även andra kanaler och marknadskommunikation, exempelvis via e-post, givet att SIS erhållit rättigheten att skicka e-post. Genom att använda webbplatsen www.sis.se och/eller i samband med registreringen och användningen av Tjänsterna accepterar du även användandet av dessa cookies.

7. Säkerhet

7.1 Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer SIS inte att överföra dina Personuppgifter till tredje part.

7.2 SIS upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets‐ och gallringsrutiner avseenden personuppgiftsbehandlingen

8. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc?

8.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av SIS riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Linkedin, Facebook, Twitter, CEN och ISO

8.2 Vissa av SIS:s Tjänster kan nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part såsom t.ex. ISO, CEN, Facebook, Twitter och Linkedin. Du bör vara medveten om att SIS inte har någon kontroll och inte heller något ansvar för behandlingen av personuppgifter som utförs av sådan tredje part. SIS:s Tjänster kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du SIS:s Tjänster. SIS har ingen kontroll över sådana tredjepartstjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.

8.3 SIS kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss.

9. Din rätt att återkalla samtycke

9.1 Har du lämnat ditt samtycke till SIS personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina Personuppgifter. I detta syfte är det tillräckligt att skicka ett e‐mail till: kundservice@sis.se.

9.2 Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e‐post till: kundservice@sis.se.

9.3 Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer SIS bara att använda de uppgifter som måste behandlas för att tillhandahålla Tjänsterna och vi kommer att avstå ifrån all övrig behandling.

9.4 Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom att förstöra dessa eller avidentifiera dem.

10. Ändringar i dessa riktlinjer

SIS förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

11. Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som SIS har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot SIS personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, information om SIS personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: Svenska Institutet för Standarder Box 45443, SE‐104 31 Stockholm eller via e‐post till: kundservice@sis.se. Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Integritetskyddsmyndigheten avseende hanteringen av dina personuppgifter.

Stäng

Säkerhetskontroll